INTEGRITETSPOLICY

Vid ansökan sparar och behandlar vi personuppgifter om de sökande, så som namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, adress, personbrev och antagningsbevis. Syftet med en sådan behandling är för att kunna bedöma lämplighet av dig som stipendiat.

Sökanden tillhandahåller själv sina uppgifter och stiftelsen hämtar inte in ytterligare information från tredje part. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla  personuppgifter är enligt samtycke och sökanden har när som helst rätt att återkalla sitt samtycke till behandlingen. Vid tilldelning av stipendium kommer sökandes uppgifter sparas i sju år med hänvisning till räkenskapsarkivering. För kandidater som inte blir tilldelade stipendium så kommer de personliga uppgifterna att raderas.

De personuppgifter vi behandlar kan delas med skatteverket. Vi kan även komma att dela den sökandes personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Sara Forsström. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@ljungbergsstiftelsen.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Gull & Stellan Ljungbergs Stiftelse

Copyright © 2020